چاپخانه‌ فاروس‌ با‌ بيش‌ از‌ يكصد‌ سال‌ قدمت‌ در‌ اواسط‌ خيابان‌ لاله‌زار‌ بنيانگذاري‌ شد.‌ موسسين‌ و‌ صاحبان‌ آن‌ از‌ اقليت‌هاي‌ ارامنه‌ ايران‌ به‌ نام‌ لئون‌ و‌ شركا‌ بودند.‌ در‌ جوار‌ چاپخانه‌ فاروس،‌ فروشگاهي‌ هم‌ داشتند‌ كه‌ نمايندگي‌ ماشين‌ تحريرهاي‌ فارسي‌ و‌ لاتين‌ آن‌ زمان‌ را‌ به‌فروش‌ مي‌‌رساندند‌ و‌ سالني‌ هم‌ جهت‌ برگزاري‌ جلسات‌ در‌ بالاي‌ اين‌ مغازه‌ها‌ قرار‌ داشت‌ كه‌ مخصوص‌ انجمن‌ها‌ و‌ جلسات‌ گوناگوني‌ بود‌ كه‌ در‌ اين‌ مكان‌ برگزار مي‌شد.
در‌ اسناد‌ موسسه‌ نورياني،‌ تاريخ‌ تاسيس‌ اين‌ چاپخانه‌ 1278‌ شمسي‌ ثبت‌ شده‌ و‌ در‌ مقطع‌ سال‌ 1334‌ در‌ اين‌ كارگاه‌ دو‌ دستگاه‌ ماشين‌ چاپ‌ دستي‌ و‌ پايي،‌ يك‌ دستگاه‌ ماشين‌ چاپ‌ نيم‌ ورقي‌ اتوماتيك،‌ دو‌ دستگاه‌ هم‌ ماشين‌ چاپ‌ چهار‌ و‌ شش‌ ورقي‌ سيلندري‌ كه‌ قادر‌ به‌ چاپ‌ حروف‌ وكليشه‌ و‌ فرم‌هاي‌ تجارتي‌ بودند،‌ و‌ در‌ قسمت‌‌ صحافي‌ شش‌ دستگاه‌ ماشين‌هاي‌ مختلف‌ در‌ حال‌ كار‌ بودند.
چاپخانه‌ فاروس‌ در‌ سال‌ 1338‌ به‌ خيابان‌ لاله‌زار‌ نو،‌ كوچه‌ كاخ‌ انتقال‌ يافت.‌ اين‌ نقل‌ و‌ انتقال‌ به‌ فوريت‌ و‌ خيلي‌ غيرتخصصي‌ انجام‌ پذيرفت.‌ در‌ اين‌ سال‌ به‌ ندرت‌ چاپخانه‌اي‌ در‌ ايران‌ پيدا‌ مي‌‌شد‌ كه‌ مجهز‌ به‌ انواع‌ حروف‌ به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ باشد.‌ همچنين‌ به‌ حروف‌ و‌ حاشيه‌ها‌ و‌ انواع‌ مختلط‌ خط‌ برنج‌ها‌ مجهز‌ باشد.‌ اين‌ ابزار‌ و‌ ملزومات‌ در‌ دهه‌هاي‌ 20‌ و‌ 30‌ دليل‌ بر‌ مجهز‌ و‌ كامل‌ بودن‌ چاپخانه‌ به‌ حساب‌ مي‌‌آمد‌ كه‌ چاپخانه‌ فاروس‌ از‌ اين‌ نظر‌ در‌ رديف‌ بزرگ‌ترين‌ و‌ مجهزترين‌ و‌ از‌ اولين‌ كارگاه‌هاي‌ چاپ‌ مدرن‌ زمان‌ خود‌ محسوب‌ مي‌‌شد.
محل‌ چاپخانه‌ در‌ بدو‌ تاسيس‌ در‌ خيابان‌ لاله‌زار،‌ اول‌ كوچه‌ بهار،‌ كوچه‌ فاروس،‌ يا‌ مهندس‌ السلطان‌ بود.‌ نكته‌ قابل‌ توجه‌ اين‌كه‌ در‌ طبقه‌ فوقاني‌ چاپخانه‌ فاروس‌ يك‌ سالن‌ بزرگ‌ تئاتر‌ و‌ نمايش‌ بود‌ كه‌ سال‌ها‌ نمايشنامه‌هاي‌ جالب‌ و‌ ديدني‌ را‌ به‌ معرض‌ نمايش‌ مي‌‌گذاردند؛‌ مثلا‌ در‌ تاريخ‌ 4‌ و‌ 5‌ ذي‌القعده‌ 1328‌ قمري‌ در‌ اين‌ سالن،‌ نمايش‌ وطن‌ در‌ سه‌ مجلس‌ اثر‌ نامق‌ كمال،‌ ترجمه‌ ح.ملك‌زاده‌ تبريزي‌ به‌ روي‌ صحنه‌ رفت.‌ از‌ جمله‌ نشرياتي‌ كه‌ در‌ اين‌ چاپخانه‌ به‌ چاپ‌ مي‌‌رسيد‌ مي‌‌توان‌ موارد‌ ذيل‌ را‌ نام‌ برد:
روزنامه‌ حبل‌المتين-‌ روزنامه‌ تشويق-‌ روزنامه‌ انجمن‌ اصناف-‌ روزنامه‌ بامداد-‌ روزنامه‌ تمدن-‌ روزنامه‌ تئاتر‌ يا‌ تياتر-‌ روزنامه‌ ايران‌ نو-‌ مجله‌ بهار-‌ روزنامه‌ شرق-‌ روزنامه‌ برق-‌ مجله‌ نظميه-‌ روزنامه‌ جنوب-‌ روزنامه‌ سروش-‌ روزنامه‌ ستاره‌ ايران-‌ مجله‌ الادب-‌ مجله‌ اصول‌ تعليم‌ (اصول‌ تعليمات)-‌ مجله‌ عالم‌ نسوان-‌ مجله‌ صحيه‌ و‌ امور‌ خيريه-‌ روزنامه‌ فره‌وهر-‌ روزنامه‌ نوبهار-‌ روزنامه‌ شهاب-‌ روزنامه‌ سياست‌ اسلامي-‌ مجله‌ وفا-‌ روزنامه‌ حلاج‌ -‌ مجله‌ جوانان-‌ مجله‌ فلاحت-‌ روزنامه‌ قانون-‌ مجله‌ دواسازي‌ عصر‌ حاضر
نام‌ چاپخانه‌ فاروس‌ در‌ سال‌ 1348‌ به‌ چاپخانه‌ (فاروس‌ ايران)‌ تبديل‌ مي‌‌شود.‌ اين‌ چاپخانه‌ داراي‌ دو‌ شعبه‌ حروفچيني‌ (كتاب)‌ و‌ حروفچيني‌ (مجله‌ و‌ روزنامه)‌ بود‌ كه‌ شعبه‌ مجله‌ و‌ روزنامه‌ آن‌ در‌ كنترات‌ آقاي‌ جواهرمنش‌ بود.
در‌ سال‌ 1350‌ بعد‌ ازاينكه‌ صلاحيت‌ آقاي‌ جواهرمنش‌ مورد‌ تاييد‌ قرار‌ مي‌‌گيرد،‌ ملزومات‌ و‌ ماشين‌آلات‌ خريداري‌ شده‌ را‌ در‌ همان‌ محل‌ اجاره‌ مي‌‌نمايند‌ و‌ متعاقبا‌ براي‌ به‌ روز‌ كردن‌ ماشين‌آلات‌ چاپخانه‌ يك‌ دستگاه‌ دو‌ ورقي‌ مسطح‌ و‌ يك‌ دستگاه‌ ماشين‌ ملخي‌ خريداري‌ و‌ با‌ تمام‌ لوازمات‌ و‌ ماشين‌آلات‌ قديمي‌ و‌ خريداري‌ شده‌ تا‌ سال‌ 1374‌ در‌ اين‌ مكان‌ كار‌ مي‌‌كند.
در‌ فكر‌ به‌ روز‌ كردن‌ ماشين‌آلات‌ روز‌ بودند‌ كه‌ يك‌ دستگاه‌ سه‌ ورقي‌ افست‌ رولند‌ و‌ يك‌ دستگاه‌ برش‌ وهلنبرگ‌ را‌ خريداري‌ كرده‌ و‌ بقيه‌ ماشين‌آلات‌ نيمه‌ قديمي‌ را‌ هم‌ فروخته‌ و‌ به‌ مكان‌ جديد‌ (زيرزمين‌ پاساژ‌ ادئون)‌ نقل‌ مكان‌ مي‌‌كنند‌ كه‌ تا‌ به‌ امروز‌ در‌ اين‌ مكان‌ هستند.
به‌ مرور‌ به‌ خاطر‌ داشتن‌ روابط‌ خوب،‌ با‌ مشتري‌هايي‌ از‌ صنف‌ ناشرين‌ مجبور‌ به‌ تكميل‌ نمودن‌ سيستم‌ صحافي‌ صنعتي‌ خود‌ در‌ اين‌ مكان‌ فعلي‌ مي‌‌شوند.‌
دو‌ سال‌ بعد‌ از‌ انقلاب،‌ اداره‌ كل‌ چاپ‌ و‌ نشر،‌ به‌ خاطر‌ پاكسازي‌ تابلوهاي‌ حاوي‌ كلمات‌ خارجي‌ به‌ چاپخانه‌ فاروس‌ مي‌‌رسند‌ كه‌ به‌ آقاي‌ جواهرمنش‌ اخطار‌ كتبي‌ مي‌‌دهند‌ كه‌ هر‌ چه‌ زودتر‌ اين‌ كلمه‌ خارجي‌ كه‌ معني‌ فانوس‌ دريايي‌ را‌ مي‌‌دهد‌ بايد‌ تعويض‌ گردد،‌ ايشان‌ هم‌ اين‌ نام‌ را‌ به‌ چاپخانه‌ فارسي‌ تغيير‌ مي‌‌دهند‌ و‌ درسال‌ 1385‌ مجددا‌ به‌ وزارت‌ ارشاد‌ اسلامي‌ نامه‌اي‌ جهت‌ موافقت‌ با‌ تغيير‌ كلمه‌ فارسي‌ به‌ فاروس‌ را‌ به‌ خاطر‌ قدمت‌ صدساله‌ اين‌ چاپخانه‌ داده‌اند‌ كه‌ منتظر‌ جواب‌ آن ‌ مي‌‌باشند.
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید